20 Cdo 1892/2002
Datum rozhodnutí: 26.02.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1892/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. J., proti povinnému J. J., pro výživné srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 35 E 823/2000 o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 15. srpna 2001, č. j. 55 Co 268/2001-30, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení ze 13. září 2000, č. j. 35 E 823/2000-7 (kterým obvodní soud nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy) ve znění usnesení ze dne 19. února 2001, č. j. 35 E 823/2000-16, podal povinný dovolání.Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, obvodní soud jej usnesením z 11. června 2002, doručeným mu 14. června téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolil zástupce z řad advokátů, který by jeho podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil jej, že jinak řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2000 (viz bod 17. in fine hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb.) musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2003

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu