20 Cdo 1891/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1,2 o. s. ř.
20 Cdo 1891/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné K. P. , zastoupené JUDr. Alexandrou Juráčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Markétská 1, proti povinnému Ing. F. P. , pro 72.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 Nc 10632/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2007, č. j. 15 Co 262/2007 - 200, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 1. června 2005, č. j. 36 Nc 10632/2005 - 5, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 1. června 2005, č. j. 36 Nc 10632/2005 - 5, se zastavuje .
II. Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 1. 6. 2005, č. j. 36 Nc 10632/2005 - 5, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil exekuci podle vykonatelného usnesení téhož soudu ze dne 8. 11. 2004, č. j. 6 C 5/2004, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 72.000,- Kč s příslušenstvím, a dále pro náklady oprávněné a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení určeny, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1.

Proti tomuto usnesení a výslovně též proti usnesení soudu prvního stupně podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 4. 2008, č. j. 36 Nc 10632/2005 - 220, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl dovolatel poučen o tom, že nebude-li ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 17. 4. 2008, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dne 17. 5. 2008 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (viz § 201 o. s. ř.); občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že povinný směřuje dovolání také přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení obvodního soudu, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010


JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu