20 Cdo 1890/2009
Datum rozhodnutí: 04.01.2011
Dotčené předpisy: § 107 odst. 5 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 1890/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné FORTUNA SPORTREKLAMA , spol. s r.o. v likvidaci , posledně se sídlem v Praze 3, Korunní 129, identifikační číslo osoby 497 05 903, zaniklé dne 8. 1. 2009, proti povinnému V. Z. , zastoupenému Mgr. Miroslavou Pavlů, advokátkou se sídlem v Praze 7, Letohradská 755/50, pro 17.019,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 Nc 5601/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. července 2008, č. j. 68 Co 271/2008 - 35, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 1. srpna 2007, č. j. 38 Nc 5601/2007 - 5, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 1. srpna 2007, č. j. 38 Nc 5601/2007 - 5, se zastavuje .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 1. 8. 2007, č. j. 38 Nc 5601/2007-5, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 14. 9. 1998, č. j. 17 C 151/98 - 17, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 1999, č. j. 19 Co 118/99 - 41, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 17.019,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 7.059,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jana Grosama, Exekutorský úřad Praha 6, a co do částky 1.692,- Kč návrh na nařízení exekuce zamítl.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 7. 2008, č. j. 68 Co 271/2008 - 35, usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích o nařízení exekuce a o pověření exekutora potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu a výslovně i proti usnesení soudu prvního stupně podal povinný dovolání.

Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1, věty první, ve spojení s § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), vyplývá, že za dovolacího řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví. Jestliže účastník ztratí po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo dovolací řízení skončeno, posoudí dovolací soud podle povahy věci, zda v dovolacím řízení může pokračovat. Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, dovolací soud dovolací řízení zastaví (§ 107 odst. 1 věta první a odst. 5 věta první ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Z obsahu spisu se podává, že dovolací řízení bylo zahájeno dne 3. 11. 2008 (§ 82 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř.). Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 22682, dovolací soud zjistil, že oprávněná společnost byla dne 8. 1. 2009 vymazána z obchodního rejstříku z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2008, č. j. 79 K 47/2004 - 248, které nabylo právní moci dne 11. 9. 2008.

Protože oprávněná zanikla bez právního nástupce ve smyslu § 107 odst. 3 o. s. ř., nezbylo dovolacímu soudu, než dovolací řízení podle ustanovení § 107 odst. 5, věty první, ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavit.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (viz § 201 o. s. ř.); občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že povinný směřuje dovolání také přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení okresního soudu, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2011

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu