20 Cdo 1880/2002
Datum rozhodnutí: 03.06.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1880/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r. o. p. v Č. B., proti povinné M. Č., srážkami z důchodu pro částku 3.500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 26 E 302/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. května 2002, č. j. 19 Co 1190/2002-13, 19 Co 1212/2002-12, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 12. března 2002, č. j. 26 E 302/2002-6 a 26 E 303/2002-5 (kterými okresní soud nařídil výkon rozhodnutí srážkami z důchodu), podala povinná dovolání.Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, okresní soud ji usnesením ze 16. července 2002, doručeným jí 24. července téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení zvolila advokáta, který by její podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. června 2003

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu