20 Cdo 1863/2006
Datum rozhodnutí: 22.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1863/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. M., proti povinnému M. V., pro 8.214,50 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 37 E 4551/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2006, č.j. 26 Co 121/2006-64, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 12. 2005, č.j. 37 E 4551/2003-56, jímž Okresní soud v Kladně zastavil na návrh oprávněného výkon rozhodnutí, nařízený usnesením téhož soudu ze dne 24. 6. 2003, č.j. 37 E 4551/2003-9.


Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že byl měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 11. 5. 2006, č.j. E 4551/2003-67, doručeným dne 17. 5. 2006, vyzval, aby do patnácti dnů od doručení rozhodnutí předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; jinak bude dovolací řízení zastaveno. Oprávněný do dnešního dne uvedený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (případně notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; povinnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu