20 Cdo 1858/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1858/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. h. m. P., a. s., zastoupeného advokátem, proti povinnému D. E., pro 206,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. E 1765/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2004, č.j. 28 Co 459/2004-27, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 20. 9. 2002, č.j. E 1765/2002-3, jímž Okresní soud v Mělníku nařídil k vydobytí peněžité pohledávky s příslušenstvím výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Podáním učiněným ústně do protokolu dne 1. 7. 2005 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, věta první,§ 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu