20 Cdo 1855/2009
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 37 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
20 Cdo 1855/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné ESSOX, s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo 267 64 652, proti povinnému S. M. , zastoupenému Mgr. Mgr. Ladislavem Hrubým, advokátem se sídlem v Aši, Hlavní 57, pro 28 197,02 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu 620,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 Nc 5658/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2008, č. j. 18 Co 632/2008-26, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2008, č. j. 18 Co 632/2008-26, se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 20. 8. 2008, č. j. 13 Nc 5658/2008-7, kterým Okresní soud v Chebu nařídil podle rozhodčího nálezu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. E/2007/08391, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 28 197,02 Kč s úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z této částky od 1. 12. 2006 do zaplacení a dále úroku z prodlení ve výši 381,58 Kč, smluvní pokuty 620,- Kč, nákladů předcházejícího řízení 1 389,92 Kč a nákladů exekuce exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana. Dospěl k závěru, že povinný v dovolání nezpochybnil žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce.

V dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věcí (§ 241a odst. 2 písm. a/ a b/ o. s. ř.). Uvedl, že mu nebyl dosud doručen rozhodčí nález ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. E/2007/08391 a rovněž neobdržel od rozhodce žádnou žalobu oprávněného ani žádost, aby se k žalobě vyjádřil. Tuto námitku již uplatnil, byť v nepříliš kvalifikované formě, v odvolání, v němž uvedl, že mu nikdy nic dalšího nepřišlo ; odvolací soud se však s touto námitkou nevypořádal, ačkoliv zpochybňuje skutečnost rozhodnou pro nařízení exekuce. Dovolatel také připomněl, že dluh již zaplatil v rámci exekučního řízení vedeného u téhož okresního soudu pod sp. zn. 13 Nc 4688/2008. Dále namítal, že usnesení o nařízení exekuce vydala vyšší soudní úřednice, ačkoli takové oprávnění nevyplývá z § 6 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb. Navrhl proto, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolací soud rozhodl o věci podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srovnej část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání je přípustné, neboť odvolací soud věc posoudil v rozporu s ustálenou soudní judikaturou.

Jedním z předpokladů pro nařízení exekuce je existence vykonatelného exekučního titulu, kterým je podle § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále též jen zákon č. 120/2001 Sb. ), vykonatelný rozhodčí nález. Namítal-li povinný, že mu v souzené věci s výjimkou upomínek na zaplacení částky 1 213,- Kč nic další nepřišlo , zpochybnil tím formální vykonatelnost rozhodčího nálezu.

Dospěl-li odvolací soud k závěru jinému, je tento závěr nesprávný.

K námitce povinného, že dlužnou částku již zaplatil v rámci exekuce vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 Nc 4688/2008, dovolací soud připomíná, že ona exekuce byla nařízena na základě rozhodčího nálezu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. E/2007/05835, vydaného rozhodcem JUDr. Pavlem Utěšeným k uspokojení pohledávky 25 962,- Kč s příslušenstvím; v souzené věci je však exekučním titulem rozhodčí nález ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. E/2007/08391, vydaný rozhodcem JUDr. Janem Sukem k uspokojení pohledávky 28.197,02 Kč s příslušenstvím.

Z výše uvedeného vyplývá, že právní posouzení věci odvolacím soudem je nesprávné, a na tomto nesprávném právním posouzení napadené rozhodnutí spočívá (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), Nejvyšší soud proto usnesení odvolacího soudu bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 druhá věta o. s. ř.), aniž by se již zabýval námitkou, že usnesení o nařízení exekuce vydala vyšší soudní úřednice (v souzené věci však toto usnesení vydala soudní tajemnice).

Právní názor dovolacího soudu je závazný (§ 243d odst. 1 část věty za středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu