20 Cdo 1852/98
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1852/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce C. Š. proti žalovanému S., výrobní družstvo, o určení neplatnosti výpovědi z členského a pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě, pod. sp. zn. 26 C 129/93, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.11.1997, č.j. 16 Co 405/97-107, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud odmítl jako opožděné odvolání žalobce proti rozsudku, jímž soud prvního stupně zamítl žalobu o určení neplatnosti výpovědi z členského a pracovního poměru.

Ve včasném dovolání proti usnesení odvolacího soudu žalobce namítl, že doručování rozsudku soudu prvního stupně bylo vadné; žalovaný do něho konspirativně zasahoval", a proto § 47 odst. 2 o.s.ř. není tím právním argumentem a podkladem pro zamítnutí odvolání".

Dne 15.6.1998 žalobce osobně převzal usnesení, jímž jej soud prvního stupně poučil o náležitostech, jež musí obsahovat dovolání, jakož i o nutnosti být v dovolacím řízení zastoupen advokátem, nemá-li sám právnické vzdělání, s tím, že nebudou-li vady dovolání resp. nedostatek zastoupení odstraněny ve lhůtě 14 dnů, bude řízení zastaveno. Dovolatel odpověděl podáním (doručeným soudu dne 29.6.1998), ve kterém uvedl, že se považuje za osobu filosoficky založenou s velkým právně obsahovým vědomím", a proto pro zastoupení není důvodu.

Ve smyslu § 241 odst. l, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá sám právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Zvolí-li si dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění podmínky tohoto (nuceného) zastoupení, aby zmocněnec (advokát) již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek zastoupení ve smyslu citovaného § 241 o.s.ř. je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svojí povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění této podmínky řízení dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil (zajistit zastoupení advokátem výslovně odmítl), Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 243c, § 104 odst. 2, věta třetí, o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; žalovanému, jenž by ve smyslu těchto ustanovení měl právo na jejich náhradu, prokazatelné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. Vladimír K u r k a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková