20 Cdo 1852/2006
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1852/2006


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné G. M. M., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému O. H., pro 711,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 973/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2005, č. j. 9 Co 874/2005-37, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 9. 2004, č. j. 49 E 973/2004-8, jímž Okresní soud v Karviné nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 28. 12. 1994, sp. zn. Ro 4675/94, k vymožení pohledávky 711,- Kč s 17 % úroky od 23. 12. 1994 do zaplacení a nákladů předcházejícího řízení výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 12. 5. 2006, č. j. 49 E 973/2004-59, doručeným 18. 5. 2006, dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho upozornil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Povinný na výzvu nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení účelně vynaložené náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. května 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu