20 Cdo 1850/99
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1850/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města V. p. P. proti povinnému M. Š., prodejem nemovitostí pro vymožení 229.113,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. E 1952/96, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.8.1998, č.j. 10 Co 754/98-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Na náhradě nákladů dovolacího řízení je povinen zaplatit povinný oprávněnému 2.987,50 Kč, k rukám advokátky, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem ve výroku označených nemovitostí.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, ve kterém namítá nevhodnost nařízeného způsobu výkonu.

Soud prvního stupně usnesením (doručeným dne 14.1.1999) dovolatele poučil o povinném zastoupení v dovolacím řízení a vyzval jej, aby ve lhůtě 10-ti dnů předložil plnou moc zvoleného advokáta spolu s doplněním dříve podaného dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dalším usnesením (jež dovolatel převzal dne 10.3.1999) se mu dostalo poučení, že zvolený advokát je povinen dříve učiněné dovolání ve lhůtě 15-ti dnů doplnit, nahradit podáním vlastním či se s jeho obsahem ztotožnit, a nestane-li se tak, nelze mít požadavek nuceného zastoupení v dovolacím řízení za splněný. Dne 23.4.1999 bylo usnesení téhož obsahu doručeno i dovolatelovu advokátu.

Na toto usnesení dovolatel ani jeho zmocněnec neodpověděli.

Podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Je-li výslovným požadavkem nuceného zastoupení, aby advokátem bylo dovolání i sepsáno, nemůže být, jak správně uvedl soud prvního stupně, bez jeho přiměřeného splnění splněna ani podmínka podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř.

Nedostatek nuceného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

I kdyby ku splnění této podmínky došlo, nemohlo by být dovolání věcně projednáno, neboť je zjevně nepřípustné (srov. § 236 odst. 1, § 237, § 238a a § 239 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; oprávněnému přísluší náhrada nákladů právní služby, spočívající v odměně zástupce (advokáta) za jeden úkon (vyjádření k dovolání) a v paušální náhradě hotových výdajů podle § 7, § 8 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. k/, § 11 odst. 2 písm. e/ a contr., a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. V části, přesahující vyúčtování nákladů advokátem, se má tento úkon (z obsahového hlediska) za vzdání se procesního nároku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. Vladimír K u r k a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková