20 Cdo 1832/2011
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 240 odst. 1 o. s. ř., § 240 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1832/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny , se sídlem v Ostravě, Vítkovicích, Jeremenkova 11, identifikační číslo osoby 476 72 234, zastoupené JUDr. Annou Antlovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Sadová 20/2650, proti povinnému Bc. L. R. , pro 126.595,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 31 E 1587/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. listopadu 2010, č. j. 66 Co 1006/2010 - 56, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl podle § 254 odst. 5, věty druhé o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009, odvolání povinného proti usnesení ze dne 16. 12. 2009, č. j. 31 E 1587/2009 - 7, jímž Okresní soud ve Frýdku-Místku nařídil podle vykonatelného výkazu nedoplatků oprávněné ze dne 1. 4. 2009, č. FVO/SM/VN/186808/2003/2, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 126.595,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného a kterým uložil povinnému zaplatit oprávněné na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 17.873,80 Kč; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal dne 11. 4. 2011 povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 26. listopadu 2010, věc přezkoumal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

V dané věci běžela lhůta k podání dovolání ode dne doručení usnesení odvolacího soudu povinnému, tj. od 21. 12. 2010 (úterý), a skončila dne 21. 2. 2011 (pondělí). Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta dodržena nebyla, neboť dovolání povinného bylo podáno až dne 11. 4. 2011.

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2011

JUDr. Olga Puškinová , v. r. předsedkyně senátu