20 Cdo 1827/2013
Datum rozhodnutí: 14.08.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 1827/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinné M. K., pro 193.525,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 126 EXE 2282/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. prosince 2012, č. j. 9 Co 1047/2012-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 22. října 2012, č. j. 126 EXE 2282/2012-29, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem. Protože ze spisu nevyplývalo, že by byla dovolatelka právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 13. května 2013, č. j. 126 EXE 2282/2012-45, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud řízení zastaví. Usnesení bylo dovolatelce doručeno 21. května 2013, ta však vytčený nedostatek neodstranila a na výzvu soudu nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. července 2009 do 31. prosince 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. srpna 2013

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , Ph.D.
předsedkyně senátu