20 Cdo 1816/2006
Datum rozhodnutí: 19.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1816/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města L., zastoupeného advokátem, proti povinné A. M., pro 500,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 2 E 1427/2004, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 2. 2006, č.j. 10 Co 119/2006-19, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněné město napadlo dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 1. 2006, č.j. 2 E 1427/2004-12, jímž Okresní soud v Lounech zamítl návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem označených nemovitostí a nařídil podle rozhodnutí města L. ze 17. 6. 2002, č.j. P 209/2002/H, pro vydobytí pohledávky 500,- Kč a nákladů předcházejícího řízení výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.


Podáním ze dne 25. 9. 2006 vzalo oprávněné město dovolání v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. března 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu