20 Cdo 1798/2010
Datum rozhodnutí: 29.06.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř., § 143c odst. 1 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1798/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Hotel Černá Hora, a.s. (dříve Pivovar Černá Hora, a.s.) , se sídlem v Černé Hoře 3/5, PSČ 679 21, IČ 253 10 887, zastoupené Mgr. Pavlem Piňosem, advokátem se sídlem v Přerově, Čechova 2, proti povinné D. G. , zastoupené JUDr. Radovanem Rumlerem, advokátem se sídlem v Boskovicích, Nám. 9. května 2136/10, pro 22.833,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 Nc 3121/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. března 2009, č. j. 12 Co 989/2008 - 13, takto:

Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í:
Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle ust. § 44 odst. 10 věty druhé exekučního řádu odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 9. 11. 2007, č. j. 9 Nc 3121/2007 - 4, jímž okresní soud nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 28. 8. 2002, č. j. 4 C 530/2002 - 35, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 22.833,50 Kč s 0,1 % úrokem z prodlení denně od 8. 1. 1998 do zaplacení, nákladů nalézacího řízení ve výši 920,- Kč, a pro náklady exekuce, jejichž výše bude určena exekutorem, a jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jana Grosama, Exekutorský úřad Praha 6.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a její podání ani nesplňovalo náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku.

Podáním ze dne 20. 3. 2010, podaným k poštovní přepravě dne 24. 3. 2010, povinná doplnila dovolání prostřednictvím zástupce, který jí byl k její žádosti ustanoven usnesením Okresního soudu v Blansku ze dne 19. 11. 2009, č. j. 9 Nc 3121/2007 - 29, jež nabylo právní moci dne 29. 12. 2009.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí dovolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení NS ČR ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet.

Vadu podání může dovolatel odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.

Jak vyplývá z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu bylo povinné doručeno dne 4. 5. 2009. Povinná sice proti tomuto usnesení podala včas dovolání, při tomto úkonu však nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývá a dovolatelka to ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Blansku ze dne 19. 11. 2009, č. j. 9 Nc 3121/2007 - 29, byl povinné k její žádosti ustanoven zástupcem k podání dovolání JUDr. Radovan Rumler. Toto usnesení nabylo právní moci dne 29. 12. 2009, takže lhůta k odstranění vad dovolání podle § 241b odst. 3, věta druhá za středníkem, o. s. ř. uplynula dne 1. 3. 2010 (pondělí). Doplnění dovolání sepsané povinné ustanoveným zástupcem dne 20. 3. 2010, jež splňuje náležitosti dovolání, však bylo podáno k poštovní přepravě až dne 24. 3. 2010. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta, v níž bylo možno nedostatky dovolání odstranit, marně uplynula, dovolací soud dovolání povinné podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl, aniž mohl přihlédnout k opožděně podanému doplnění dovolání ze dne 20. 3. 2010, či se zabývat dalšími okolnostmi.

O návrhu na záměnu účastníků řízení na straně oprávněného nemohl dovolací soud rozhodnout, neboť ust. § 107a o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu neplatí (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu