20 Cdo 1794/2012
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 251 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 13a odst. 1 obch. zák.20 Cdo 1794/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné KPM PLUS CZ, s.r.o., v likvidaci , se sídlem v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 603/25, identifikační číslo osoby 47152354, zastoupené Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov 1/1059, proti povinné EKOMAT spol. s r.o. , se sídlem v Dobré 195, identifikační číslo osoby 62305140, zastoupené JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, pro nepeněžité plnění, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 2092/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2011, č. j. 9 Co 275/2011-125, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2011, č. j. 9Co 275/2011-125, se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze 18. února 2011, č. j. 26 EXE 2092/2010-76, zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 26. ledna 2010, č. j. 26 EXE 2092/2010-20, a rozhodl o povinnosti oprávněné zaplatit povinné náhradu nákladů řízení a soudnímu exekutorovi náklady exekuce. Dospěl k závěru, že zasláním dopisu ze dne 6. ledna 2010 ( č. l. 42), který nebyl napsán na hlavičkovém papíru povinné, nebylo v něm uvedeno jméno a funkce podepsané osoby a nebyl ani opatřen firemním razítkem společnosti, jímž se povinná omlouvá oprávněné za nekalosoutěžní jednání způsobem stanoveným v exekučním titulu, povinná splnila svoji povinnost ještě před podáním návrhu na nařízení exekuce (13. ledna 2010). Soud uzavřel, že omluvný dopis nelze podřadit pod pojem obchodní dopis ve smyslu § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen obch. zák. ). Pro případ, že by jej bylo třeba za obchodní dopis považovat, nelze podle soudu prvního stupně z výše uvedených důvodů považovat celou listinu za neplatnou. Uvedl současně, že v obchodním zákoníku není problematika omluvy mezi podnikateli upravena, a proto je na daný případ nutno analogicky aplikovat obecné principy občanského zákoníku a procesní pravidla občanského soudního řádu. Z tohoto pohledu dospěl okresní soud k závěru, že omluvu lze považovat za platný úkon (z hlediska zkoumání jeho obsahu). Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby nezpůsobuje neplatnost právního úkonu, stejně jako nečitelný podpis (SR 3/2009).

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na zastavení exekuce zamítl s tím, že o náhradě nákladů exekuce bude rozhodnuto v dalším průběhu exekuce. Odvolací soud předně dovodil, že návrh na zastavení exekuce nebyl podán v patnáctidenní lhůtě stanovené v § 55 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ex. řád ), a protože se jedná o návrh opožděný, nelze již z tohoto důvodu návrhu na zastavení exekuce vyhovět. Současně odvolací soud uzavřel, že nařízenou exekuci nelze zastavit ani podle § 55 odst. 4 ex. řádu. Uvedl, že titulem požadovaná omluva je svou podstatou komunikací, která se odehrává v určitém kontextu. Je-li jediným kontextem (prostorem), v němž se vzhledem k nároku uplatněnému v nalézacím řízení pojmově vůbec může komunikace účastníků realizovat, sféra obchodní, pak i titulem stanovená povinnost omluvy musí být realizována právě v tomto výlučném kontextu, tedy jako obchodní dopis . Neobsahuje-li dopis všechny náležitosti stanovené v § 13a obch. zák., nesplnila tím povinná svou povinnost řádně, a proto důvod k zastavení exekuce není dán.

Povinná v dovolání namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování (§ 241a odst. 2 písm. a/, b/, odst. 3 o. s. ř.). Povinná nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že povinnost omluvy musí být realizována ve formě obchodního dopisu. Podle ní požadovaná omluva pochází svou povahou ex delictu, tedy že mezi povinným a oprávněným z omluvy není žádný smluvní vztah . Tato omluva tak nemůže být svou povahou obchodním dopisem. Proto zasláním dopisu ze dne 6. ledna 2010 povinná uloženou povinnost splnila. Navíc povinná považuje rozhodnutí odvolacího soudu za nepřezkoumatelné, neboť nelze zkontrolovat jeho formálně logickou správnost. Navrhla proto, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

Oprávněná ve vyjádření k dovolání uvedla, že z obsahu dovolání není zřejmé, z jakého důvodu jej povinná podává. Tvrdí, že návrh byl podán opožděně, byť tato skutečnost sama o sobě nemůže být s ohledem na právní úpravu důvodem pro zamítnutí návrhu na zastavení exekuce. K omluvě samé uvedla, že se ztotožňuje se závěry odvolacímu soudu, že povinnost vyplývající z podkladového rozsudku povinné dosud nezanikla; navrhla proto, aby dovolací soud dovolání povinné odmítl.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. července 2009 do 31. prosince 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II, Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a), § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 130 ex. řádu je důvodné.

Jelikož vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., jež by řízení činily zmatečným, ani jiné vady řízení (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), k nimž je dovolací soud je-li dovolání přípustné povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), z obsahu spisu nevyplývají (sama povinná, ač vytýká, že usnesení odvolacího soudu je postiženo vadou, která mohla být za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, žádnou konkrétní vadu řízení nevymezila), a protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), je předmětem dovolacího přezkumu právní závěr odvolacího soudu, že důvod k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. není dán, protože omluva povinné, uložená jí exekučním titulem, nebyla realizována ve formě obchodního dopisu.

Právní posouzení je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Podle § 251 o. s. ř. nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

Podle § 13a odst. 1 obch. zák. každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen identifikační číslo ); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

Exekučním titulem je v souzené věci rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2009, č. j. 7 Cm 84/2004-171, kterým bylo mimo jiné uloženo žalovanému EKOMAT spol. s r. o., aby do pěti dnů od právní moci rozsudku zaslal žalobci MIREL spol. s r. o. písemnou omluvu formou doporučeného dopisu tohoto znění: Společnost EKOMAT spol. s r. o., se sídlem Dobrá 195, PSČ: 739 51, se omlouvá společnosti MIREL, spol. s r. o., sídlem Vratimov, U Společenského domu 5/1041, PSČ: 739 32 za to, že se vůči společnosti MIREL., spol. s r. o. dopouštěla nekalosoutěžního jednání tím, že pro sebe nechala zaregistrovat a užívala k vlastní propagaci a propagaci svých výrobků názvy MIREL a MIRELON jako doménová jména pod doménou nejvyššího stupně.cz .

Povinná omluvu tohoto znění jako doporučený dopis zaslala dne 7. ledna 2010 oprávněné (č. l. 42), v záhlaví dopisu je označena oprávněná MIREL, spol. s r. o., U společenského domu 5/1041, Vratimov, 739 32, pod ní je označena povinná EKOMAT spol. s r. o., Dobrá 195, Dobrá, 739 51, pod vlastním textem omluvy je uvedeno Dobré dne 06. 01. 2010, pod datem je razítko EKOMAT spol. s r.o. a nečitelný podpis. Návrh na nařízení exekuce byl podán 13. ledna 2010.

Zkoumá-li exekuční soud, zda byla v souzené věci uložená povinnost splněna, zjišťuje pouze, zda text omluvy odpovídá výroku podkladového rozsudku, zda byla učiněna písemně a zda byla oprávněné zaslána formou doporučeného dopisu. Protože je z exekučního titulu zavázána právnická osoba, je dále nezbytné, aby omluvu učinil ten, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Jiné okolnosti nejsou pro závěr o splnění uložené povinnosti podstatné.

Úprava obchodních listin v § 13a obch. zák., k nimž je řazen i obchodní dopis, se váže k jednání podnikatelů v rámci jejich podnikatelské (obchodní) činnosti. Plnění povinnosti vyplývající z exekučního titulu, byť byl vydán na základě porušení § 44 odst. 1 obch. zák., proto nelze se striktními požadavky na obsah obchodního dopisu pojit.

Dospěl-li odvolací soud k závěru, že omluva musí mít náležitosti obchodního dopisu, že z tohoto důvodu nelze považovat povinnost uloženou povinné v exekučním titulu za splněnou, a proto není dán důvod k zastavení exekuce, je tento závěr nesprávný.

Nejvyšší soud proto, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro soud odvolací závazný (§ 243d odst. 1 část první věty za středníkem o. s. ř.).

V novém rozhodnutí soud rozhodne nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení předchozího, včetně dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu