20 Cdo 1791/2002
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1791/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města H. proti povinné M. R., za účasti manžela povinné L. R., prodejem nemovitostí, pro 46.785,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 26 E 236/2000, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.7.2001, č.j. 23 Co 208/2001-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí k vydobytí 46.785,- Kč s příslušenstvím.

Proti tomuto usnesení podala povinná včasné dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů zvolila zástupcem advokáta, a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno (§ 104 odst. 2 o.s.ř.).

Dne 12.7.2002 požádala povinná o prodloužení uvedené lhůty (k ustanovení zástupce) o jeden měsíc; další procesní úkon však již neučinila.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí se podává, že odvolání (právem) odvolací soud projednal podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen o.s.ř. ), v důsledku čehož o dovolání Nejvyšší soud nemohl rozhodovat jinak (viz. část dvanáctou, hlavu I, bod 15. a 17. zákona č. 30/2000 Sb.).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Soud prvního stupně prověří, zda dovolání nepodal i manžel povinné (viz kupř. podání na č.l. 48 spisu); v kladném případě bude zapotřebí opatření podle § 104 odst. 2 o.s.ř. směřovat i vůči němu (§ 241b odst. 1 a 2, § 210 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu