20 Cdo 1789/2006
Datum rozhodnutí: 30.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1789/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného J. L., zastoupeného advokátkou, proti povinnému B. S., pro 34.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 51 Nc 1110/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2006, č.j. 9 Co 1556/2005-13, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud odmítl odvolání povinného proti usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.


Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 11. 5. 2006, č.j. 51 Nc 1110/2005-30, doručeným dne 16. 5. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta nebo notáře a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. ledna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu