20 Cdo 1783/2007
Datum rozhodnutí: 22.06.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1783/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci péče o nezletilého M. N., zastoupeného opatrovnicí, syna matky M. N., zastoupené advokátkou, a otce M. N., o výkon rozhodnutí o úpravě styku otce s nezletilým, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 7 Nc 168/99, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2006, č. j. 22 Co 400/2006-322, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Otec nezletilého dítěte napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud v odvoláním napadené části (tj. za neuskutečněné styky ve dnech 3. 5. 2003 a 7. 6. 2003) potvrdil usnesení ze dne 15. 12. 2005, č. j. 7 Nc 168/99-301, jímž okresní soud zamítl jeho návrh na výkon svého rozsudku ze dne 13. 7. 1999, č. j. 5 Nc 168/99-17, jímž byla schválena dohoda rodičů o úpravě styku otce s nezletilým.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ).

Při podání dovolání nebyl M. N. zákonem stanoveným způsobem zastoupen. Jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů okresní soud zamítl usnesením ze dne 20. 11. 2006, č. j. 7 Nc 168/1999-351, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2007, č. j. 22 Co 42/2007-359.

Usnesením ze dne 27. 3. 2007, č. j. 7 Nc 168/99-362, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 5. 4. 2007, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům však v tomto stadiu řízení náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2007

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu