20 Cdo 1778/2006
Datum rozhodnutí: 21.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1778/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného A. R., zastoupeného advokátem, proti povinné M. A., zastoupené advokátem, za účasti vydražiteky F., s. r. o., zastoupené advokátkou, pro částku 350.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 4 Nc 1327/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 5. 2005, č.j. 6 Co 1095/2005-149, takto:


Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 5. 2005, č.j. 6 Co 1095/2005-149 se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením z 9. 2. 2005, č.j. 4 Nc 1327/2002-142, okresní soud rozvrhl rozdělovanou podstatu 1.710.000,- Kč tak, že z ní bude uspokojena:


1. pohledávka soudního exekutora Mgr. P. D. ve výši 322.045,- Kč,


2. pohledávka oprávněného ve výši 543.040,- Kč,


3. pohledávka společnosti F., s. r. o., ve výši 844.915,- Kč.


K odvolání posledně jmenované společnosti (vydražitelky) krajský soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a rozdělovanou podstatu nově rozvrhl tak, že z ní bude uspokojena:


1. pohledávka soudního exekutora Mgr. P. D. ve výši 322.045,- Kč,


2. pohledávka společnosti F., s. r. o., tentokrát ve výši 1.387.955,- Kč.


Odlišné pořadí i výši vydražitelovy pohledávky odvolací soud odůvodnil závěrem, že tato společnost je zástavním věřitelem (§ 337c odst. 1 písm. c/ o.s.ř.), jehož zástavní právo bylo v katastru nemovitostí zapsáno (§ 337c odst. 5 písm. d/ o.s.ř.) před podáním návrhu oprávněného na nařízení exekuce.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala povinná dovolání, jímž namítá nesprávné právní posouzení věci i existenci vad, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Naplnění dovolacích důvodů podle § 241a odst. 2 písm. a) i b) o.s.ř. aniž specifikuje, kterému z nich přiřazuje jednotlivé námitky povinná spatřuje v tom, že okresní ani krajský soud nerespektovaly příslušná ustanovení o.s.ř., když do rozvrhované podstaty měly zahrnout i výtěžek z exekuce zabavených movitých věcí , a že se pak nevypořádaly s otázkou výše pohledávky zástavního věřitele a s otázkou jejího postoupení . Kromě toho pak další vada řízení podle dovolatelky spočívá v okolnosti, že jí nebylo doručeno rozvrhové usnesení okresního soudu, takže se proti tomuto usnesení nemohla odvolat , a posléze ani měnící rozhodnutí soudu krajského.


Dovolání (přípustné podle § 238a odst. 1 písm. f/, odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) je důvodné.


Podle § 242 odst. 3 o.s.ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.


Takovou vadou podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř. předmětné řízení vskutku trpí. Jak totiž plyne z obsahu spisu, rozvrhové usnesení okresního soudu z 9. 2. 2005, č.j. 4 Nc 1327/2002-142, povinné skutečně doručeno nebylo (doručenka u tzv. referátu soudce na č. l. 143 chybí a i z textu samotného pokynu soudce plyne, že usnesení mělo být doručeno pouze OSSZ v P.; příslušná doručenka tohoto adresáta se také u referátu jako jediná nalézá).


Povinná je ovšem účastnicí rozvrhu (§ 337 odst. 2 o.s.ř.), takže proti rozvrhovému usnesení má právo podat odvolání, z čehož pak dále plyne, že jí takové usnesení musí být doručeno (srov. též vysvětlivku č. 2 na str. 1673 Komentáře k občanskému soudnímu řádu, II. díl. 7. vydání., autorů J. Bureše, L. Drápala, Z. Krčmáře a kol., Praha: C.H.Beck, 2006).


Jestliže okresní soud rozvrhové usnesení povinné nedoručil, a jestliže krajský soud přesto rozhodl o odvolání vydražitelky, zatížil řízení vadou podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., dovolací soud tedy aniž se mohl zabývat ostatními dovolacími důvody (námitky v nich obsažené nebyly a nemohly být předmětem odvolacího přezkumu) napadené rozhodnutí podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o.s.ř. zrušil a věc odvolacímu soudu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o.s.ř.).


Právní názor dovolacího soudu je pro soud odvolací závazný (§ 243d odst. 1 věta první, § 226 o.s.ř.).


O případných nákladech exekuce rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 exekučního řádu).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. března 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu