20 Cdo 1775/2010
Datum rozhodnutí: 23.06.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1775/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Okresního soudu v Děčíně , se sídlem v Děčíně, Masarykovo nám. 1, proti povinnému: J. D. H ., zastoupenému JUDr. Klárou A. Veselou - Samkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Španělská 6, pobočka v Děčíně, Labské nábřeží 43, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 21 E 31/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 15. ledna 2009, č. j. 29 Co 690/2008 - 28, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 23. 5. 2008, č. j. 21 E 31/2008 - 14, jímž byl podle vykonatelných usnesení téhož soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 7 E 886/2005 - 15, ze dne 22. 7. 2005, č. j. 7 E 893/2005 - 14, ze dne 28. 6. 2005, č. j. 8 E 1224/2005 - 21, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 25. 11. 2005, č. j. 30 Co 629/2005 - 40, a ze dne 17. 8. 2005, č. j. 8 E 1225/2005 - 27, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 25. 11. 2005, č. j. 30 Co 686/2005 - 48, k uspokojení pohledávky oprávněné v celkové výši 300.000,- Kč nařízen výkon rozhodnutí prodejem tam specifikovaných nemovitostí povinného, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 10. 4. 2009 dovolání, doručené soudu prvního stupně dne 14. 4. 2009.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 57 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z obsahu spisu - zejména dokladu o doručení usnesení odvolacího soudu - plyne, že povinnému bylo usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Děčíně ze dne 15. 1. 2009, č. j. 29 Co 690/2008 - 28, doručeno dne 9. 2. 2009 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009). Dovolání proti usnesení odvolacího soudu předal povinný k poštovní přepravě dne 10. 4. 2009.

V dané věci běžela lhůta k podání dovolání ode dne doručení usnesení odvolacího soudu povinnému (nebylo vydáno opravné usnesení), tj. od 9. 2. 2009 (pondělí), a skončila dne 9. 4. 2009 (čtvrtek). Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta dodržena nebyla, neboť dovolání povinného bylo podáno až po marném uplynutí zákonné lhůty k dovolání. Proto bylo dovolání podle § 243b odst. 5, věty první a § 218a o. s. ř. odmítnuto.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usneseni není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. června 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu