20 Cdo 1773/2001
Datum rozhodnutí: 12.06.2002
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1773/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v D. proti povinné L. Š., za účasti manžela povinné F. Š., pro 701 504 Kč zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 7 E 2480/2000, o dovolání povinné a dovolání manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 3. 2001, č.j. 47 Co 118/2001-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná a její manžel podali včas dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 18. 1. 2001, č.j. 7 E 2480/2000-11, kterým Okresní soud v Děčíně nařídil k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 701 504 Kč výkon výkazu nedoplatků ze dne 16. 6. 2000, č.j. 3736/00, zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech a jako rozhodný pro jeho pořadí určil den 24. srpen 2000.

Při podání dovolání nebyli povinná a její manžel zastoupeni advokátem a okolnost, že sami nabyli právnické vzdělání, ze spisu nevyplývala. Soud prvního stupně je proto usnesením ze dne 23. 8. 2001, č.j. 7 E 2480/2000-32, doručeným oběma dovolatelům dne 4. 9.2001, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do patnácti dnů od doručení usnesení odstranili (tím, že předloží plnou moc advokáta); obsahem usnesení bylo i poučení o následcích neodstranění vytčeného nedostatku. Dovolatelé na výzvu soudu žádným způsobem nereagovali.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. června 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu