20 Cdo 1760/2011
Datum rozhodnutí: 01.07.2011
Dotčené předpisy: § 238a o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 1760/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné Alba, a. s., se sídlem v Praze 4, Levá 6/311, identifikační číslo osoby 63998165, pro 97 661,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 65 EXE 1074/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2011, č. j. 72 Co 43/2011-37, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím odvolací soud odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 20. 10. 2010, č. j. 65 EXE 1074/2010-14, kterým soud prvního stupně podle vykonatelného výkazu nedoplatků ze dne 27. 10. 2009, č. 2140900560, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 97 661,- Kč a nákladů exekuce i oprávněné, které budou v průběhu exekuce stanoveny, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Vendulu Flajšhansovou.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení již ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce); za takové je z obsahového hlediska třeba považovat i rozhodnutí, jímž bylo odvolání proti usnesení o nařízení exekuce odmítnuto postupem podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném od 1. 11. 2009.

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinné 19. 1. 2011, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne l. července 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu