20 Cdo 1759/2004
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1759/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněných a/ R. V., a b/ P. V., zastoupených advokátem, proti povinnému P. K., zastoupenému advokátem, pro 317.575,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. Nc 4965/2002, o dovolání JUDr. I. R., soudního exekutora exekutorského úřadu, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 7. 4. 2004, č.j. 30 Co 744/2003-76, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 11. 11. 2003, č.j. Nc 4965/2002-63, tak, že povinnému uložil zaplatit na nákladech exekučního řízení oprávněným 3.633,- Kč (výrok I.), oprávněné zavázal zaplatit společně a nerozdílně JUDr. I. R., soudnímu exekutorovi, na nákladech exekuce 3.633,- Kč (výrok II.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.).

Rozhodnutí odvolacího soudu (výrok II.) napadl JUDr. I. R., soudní exekutor, dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 11/1997 pod č. 88, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004).

Nejvyšší soud proto dovolání soudního exekutora odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníku, kromě dovolatele, náklady v tomto stadiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu