20 Cdo 1751/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1751/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné obce B. proti povinné I. K., pro 400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 Nc 4897/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 2. 2008, č. j. 24 Co 4/2008-39, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2007, č. j. 6 Nc 4897/2007-6, jímž okresní soud nařídil podle platebního výměru č. 1 Obecního úřadu B. ze dne 8. 3. 2006, č. j. 89/06, k vymožení pohledávky ve výši 400,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. M. D., soudní exekutorku.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním a současně požádala o ustanovení advokáta pro zastupování v dovolacím řízení.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Žádost povinné o ustanovení advokáta soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 7. 2008, č. j. 6 Nc 4897/2007-51, potvrzeným k odvolání povinné usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 9. 2008, č. j. 24 Co 406/2008-76, zamítl. Usnesením ze dne 16. 2. 2009, č. j. 6 Nc 4897/2007-81, pak soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která jí byla doručena 20. 2. 2009, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu