20 Cdo 1743/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1743/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Profidebt, s.r.o. , se sídlem v Pardubicích, Starém Městě, Pernštýnské nám. 80, IČ 272 21 971, proti povinnému J. S. , pro 18.052,- Kč s příslušenstvím a pro 10.967,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 127 Nc 3125/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2009, č. j. 10 Co 368/2009 - 39, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl podle ust. § 44 odst. 10 z. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, odvolání povinného proti usnesení ze dne 19. 12. 2008, č. j. 127 Nc 3125/2008 - 23, kterým Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově nařídil exekuci podle vykonatelných platebních rozkazů téhož soudu ze dne 17. 2. 1998, sp. zn. 28 Ro 297/98, a ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. 28 Ro 2449/98, k uspokojení pohledávek oprávněného ve výši 10.967,- Kč s příslušenstvím a 18.052,- Kč s příslušenstvím, a dále pro náklady oprávněného v exekučním řízení a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, Exekutorský úřad Klatovy.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 9. 2009, č. j. 127 Nc 3125/2008 - 48, byl dovolatel vyzván, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl dovolatel poučen o tom, že nebude-li v uvedené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno.

Dne 21. 9. 2009 podal odvolatel žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, o níž Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 9. 11. 2009, č. j. 127 E 3125/2008 - 57, rozhodl tak, že povinnému zástupce neustanovil; toto usnesení nabylo právní moci dne 11. 12. 2009. Odvolání povinného proti tomuto usnesení bylo jako opožděné odmítnuto usnesením téhož soudu ze dne 15. 12. 2009, č. j. 127 Nc 3125/2008 - 61, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2010, č. j. 10 Co 34/2010 - 67. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dne 11. 2. 2010 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010


JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu