20 Cdo 1736/2009
Datum rozhodnutí: 30.03.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 1736/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné MERKURIA CL s.r.o. , se sídlem v Praze 8 - Libni, Lindnerova 998/6, proti povinnému M. S. , zastoupenému JUDr. Milošem Vorlem, advokátem se sídlem Liberci 4, Moskevská 637/16, pro částku 7.500.000.- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. E 2160/96, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci z 11.11.2008, č.j. 73 Co 470/2008-1045, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 9.10.2008, č.j. E 2160/96-988, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí, podal povinný dovolání.
Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30.6.2009 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb.).
Dovolání bylo podáno opožděně.
Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). Pouze v případě nesprávného, neúplného nebo chybějícího poučení je možno podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3 o.s.ř.).
Podle § 57 odst. 2, věty druhé o.s.ř. připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Jak se podává z obsahu spisu, bylo napadené usnesení doručeno žalobci dne 28. listopadu 2008 (viz obálka na č.l. 1098). Z uvedeného pak plyne, že posledním dnem (podle § 240 odst. 3 o.s.ř. prodloužené čtyřměsíční) lhůty k podání dovolání bylo pondělí 30. března 2009. Bylo-li dovolání podáno až 16. dubna téhož roku (viz obálka na č.l. 1129), stalo se tak po marném uplynutí zákonné lhůty.
Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2010

JUDr. Vladimír Mikušek,v.r.
předseda senátu