20 Cdo 1736/2003
Datum rozhodnutí: 03.02.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1736/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. E. I. Co.Ltd., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému Z. Z., pro 60.520,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 44 E 1053/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 31. 1. 2003, č.j. 40 Co 620/2002-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolací řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 7. 8. 2002, č.j. 44 E 1053/2000-49, jímž Okresní soud v Olomouci zamítl jeho návrh na odklad provedení (nařízeného) výkonu rozhodnutí.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. 7. 2003, č.j. 44 E 1053/2000-74, okresní soud proto povinného vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta, který by se s již podaným dovoláním ztotožnil.

Na výzvu, která mu byla doručena 16. 7. 2003, dovolatel adekvátním způsobem nereagoval (aniž uvedl jméno advokáta, popř. předložil jeho plnou moc, tvrdil, že dovolání, které sám podepsal, bylo sepsáno advokátem, tj. člověkem majícím právní vzdělání ).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. února 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu