20 Cdo 1733/2001
Datum rozhodnutí: 29.05.2002
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1733/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobce V. H., o návrhu na obnovu řízení , vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 2 C 795/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 2001, č.j. 5 Co 735/2001-14, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 3. 2001, č.j. 2 C 795/2000-9, jímž Okresní soud ve Strakonicích odmítl žalobcův návrh na obnovu řízení ze 7. 9. 2000 ve spojení s podáním z 28. 12. 2000 a 22. 1. 2001.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem (a z obsahu jeho podání ani nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání). Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 20. 8. 2001, č.j. 2 C 795/2000-22, doručeným 24. 8. 2001, (mimo jiné) vyzval, aby do jednoho měsíce předložil plnou moc advokáta s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu