20 Cdo 1727/2009
Datum rozhodnutí: 05.04.2011
Dotčené předpisy: § 256 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 1727/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. J. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Vovsíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Malá č. p. 6, proti povinnému Zemědělskému družstvu Velký Bor, okres Klatovy , se sídlem ve Velkém Boru, identifikační číslo osoby 001 17 251, zastoupenému JUDr. Miroslavem Machnou, advokátem se sídlem v Klatovech, Vídeňská 181, odebráním věci, vedeného u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. E 306/98, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2008, č. j. 56 Co 202/2008-385, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 9. 2008, č. j. 56 Co 202/2008-396, ve znění dalšího opravného usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2008, č. j. 56 Co 202/2008 - 408, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2008, č. j. 56 Co 202/2008-385, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím změnil usnesení ze dne 31. 12. 2007, č. j. E 306/98-361, kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí, tak, že návrh oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí ke splnění povinnosti povinného vyplývajícího z rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 25. 4. 1996, č. j. 8 C 343/92-122, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 1996, sp. zn. 12 Co 738/96, vydat oprávněnému kompletní koňský postroj na tažného koně o velikosti chomoutu 23 coulů, zamítl. Oprávněnému uložil zaplatit povinnému k rukám jeho zástupce na nákladech řízení za řízení před soudem prvního stupně 5 650,- Kč a na nákladech odvolacího řízení 800,- Kč k rukám jeho zástupce a České republice Okresnímu soudu v Klatovech 6 946,- Kč. Na rozdíl od okresního soudu dospěl k závěru, že oprávněný neprokázal, že na něho přešlo právo z exekučního titulu, jenž byl vydán ve prospěch M. J. a E. J. Za dostatečný důkaz nepovažoval usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 4. 4. 2003, sp. zn. 12 D 976/2000, vydané v dědickém řízení po zemřelé M. J.

V dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), oprávněný považuje názor odvolacího soudu za nesprávný a formalistický. Uvedl, že poté, co jeho rodiče zemřeli, byl v rámci dědického řízení po jeho zemřelé matce projednán i koňský postroj. I když v dědickém rozhodnutí není uvedeno, že oprávněný získává jako dědic nárok na vydání postroje vůči povinnému, ale je v něm uvedeno, že nabývá kompletní koňský postroj, je zcela zřejmé, že se jedná o restituční nárok, a v tomto duchu bylo celé dědické řízení vedeno. Považuje za formální, aby znovu žádal o projednání dědictví, v němž by byl opět projednáván jeho nárok na vydání koňského postroje. Navrhl proto, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Povinný ve svém vyjádření k dovolání uvedl, že svoji povinnost vydat postroj splnil dobrovolně již dne 11. 3. 1997, kdy postroj vydal panu E. J. Proto podle jeho názoru s ohledem na obsah dědických spisů je spíše zřejmé, že oprávněný již koňský postroj v rámci dohody o dědictví přijal. Navrhl proto, aby dovolací soud dovolání odmítl.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srov. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, část první, zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c) a odst. 2 o. s. ř. je důvodné.

Jelikož vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., které by řízení činily zmatečným ani jiné vady řízení (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), k nimž je dovolací soud je-li dovolání přípustné povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), z obsahu spisu nevyplývají, a protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3, věta první o. s. ř.), je předmětem dovolacího přezkumu závěr odvolacího soudu, že na oprávněného nepřešlo právo z exekučního titulu ve smyslu § 256 o. s. ř.

Právní posouzení je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Podle § 256 odst. 1 o. s. ř. proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný , nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo právo z rozhodnutí.

Rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 25. 4. 1996, č. j. 8 C 343/92-122, bylo mimo jiné uloženo žalovanému (tj. povinnému) vydat žalobcům a) M. J. a b) E. J. kompletní koňský postroj na tažného koně o velikosti chomoutu 23 coulů do 15 dnů od právní moci rozsudku a zaplatit jim 750,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výroky I. a II.). Ještě před podáním návrhu na výkon rozhodnutí zemřela dne 11. 2. 1997 M. J. a E. J. (narozený 14. 3. 1923) zemřel 3. 12. 1998. Návrh na výkon rozhodnutí, doručený Okresnímu soudu v Klatovech 17. 3. 1998, podali E. J., E. J. ml., J. J. a M. F. (srov. potvrzení JUDr. Ivana Krčmy jako soudního komisaře, že uvedení přicházeli v úvahu jako dědicové ze zákona podle § 473 odst. 1 obč. zák., č.l. 70).

Protože v původním dědickém řízení nebylo právo vyplývající z exekučního titulu projednáno, podal exekuční soud podnět k dodatečnému projednání dědictví (č. l. 81). Usnesením ze dne 4. 4. 2003, sp. zn. 12 D 976/2000 (č. l. 134), ve věci dodatečného projednání dědictví po M. J. Okresní soud v Klatovech rozhodl, že vypořádává bezpodílové spoluvlastnictví zůstavitelky M. J. s pozůstalým manželem E. J. v obecné ceně, která ke dni úmrtí zůstavitelky činí 8 000,- Kč tak, že do dědictví zařazuje kompletní koňský postroj na tažného koně o velikosti chomoutu 23 coulů, který se skládá z těchto částí: chomoutu s polštářkem, pobočiny, straňky, podocasníku, nahřebetníku, podpiňky, uzdy a opratě, a že panu E. J., připadá náhradová pohledávka z vypořádání společného jmění manželů ve výši 4 000,- Kč. Soud určil obecnou cenu zůstavitelčina majetku částkou 8 000,- Kč, výši dluhu částkou 4 000,- Kč a čistou hodnotu dědictví částkou 4 000,- Kč. Dále soud schválil dohodu o vypořádání dědictví, dle níž pozůstalý syn J. J. nabyl výše popsaný koňský postroj v obecné ceně 8 000,- Kč.

Okresní soud v Klatovech dále usnesením ze dne 18. 5. 2007, č. j. 18 E 306/98-341, rozhodl, že na straně oprávněného bude jako oprávněný vystupovat J. J., zastoupený obecným zmocněncem ing. M. V.

Právo domáhat se výkonu rozhodnutí odebráním věci, na jejíž vydání vzniklo oprávněným z exekučního titulu právo, svědčí tomu z dědiců, který věc na základě rozhodnutí o dědictví nabyl. Jestliže předmětem dodatečného projednání dědictví byl koňský postroj, který má povinný na základě exekučního titulu vydat, a jestliže tento koňský postroj nabyl do vlastnictví J. J., přešlo na něho současně i právo podle § 256 odst. 1 o. s. ř. domáhat se jeho vydání v rámci výkonu rozhodnutí na povinném.

Z výše uvedeného vyplývá, že právní posouzení věci odvolacím soudem je nesprávné, a na tomto nesprávném právním posouzení napadené rozhodnutí spočívá (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), Nejvyšší soud proto usnesení odvolacího soudu bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 druhá věta o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je závazný (§ 243d odst. 1 část věty za středníkem o. s. ř.).

V novém rozhodnutí bude rozhodnuto nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení původního, tedy i dovolacího (§ 234d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu