20 Cdo 1726/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1726/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné zdravotní pojišťovny České republiky, (Okresní pojišťovny v Š.), zastoupené advokátkou, proti povinnému J. M., pro 623.760,35 Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 38/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 26. 8. 2004, č.j. 40 Co 884/2004-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 1. 2004, č.j. E 38/2004-7 (jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 15. 2. 2005, č.j. E 38/2004-32, vyzval, aby si ve lhůtě tří dnů zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo povinnému doručeno 12. 5. 2005. Na výzvu soudu dovolatel uvedl, že ustanovení § 241 o.s.ř. považuje ve vztahu k fyzickým osobám, které podnikají a nemohou být zastoupeny svým zaměstnancem s právnickým vzděláním, za diskriminující; nedostatek zastoupení však neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele - fyzické osoby (a to bez ohledu na to, je-li podnikatelem), nemá-li sama právnické vzdělání - v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu