20 Cdo 1721/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY20 Cdo 1721/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné městské části P. 4, zastoupené advokátkou, proti povinným 1) P. Š. a 2) S. T., vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 664/2001, o dovolání prvního povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002, č.j. 21 Co 403/2002-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

První povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 31. 7. 2001, č.j. 13 E 664/2001-8, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil podle svého rozsudku ze dne 1. 9. 2000, sp. zn. 32 C 232/99, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 51 Co 702/2000, výkon rozhodnutí vyklizením povinných z označeného bytu.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl první povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 24. 3. 2003, č.j. 13 E 664/2001-33, obvodní soud proto prvního povinného vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta, který by se s již podaným dovoláním ztotožnil.

Na výzvu soudu, která mu byla doručena dne 15. 5. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu