20 Cdo 172/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 172/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného F. ú. ve S., proti povinnému D. K., pro 3 362 624,- Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. E 410/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2003, č.j. 30 Co 463/2003-86, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 6. 1. 2003, č.j. E 410/2002-30, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinného; změnil jen výrok o soudním poplatku tak, že výše soudního poplatku z návrhu na výkon rozhodnutí činí 50 000,- Kč.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl při jeho podání zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 15. 6. 2005, č.j. E 410/2002-161, doručeným dne 3. 11. 2005, vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů předložil plnou moc zvoleného právního zástupce a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolání odmítnuto (správně řízení zastaveno). Současně jej poučil o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem. Dovolatel předložil plnou moc ze dne 23. 7. 2004, jíž si zvolil advokátem T. M., odvetnika se sídlem L., Trdinova 8, Republika Slovinsko.


Podle § 35f zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění účinném do 31. 8. 2004, dále jen zákon č. 85/1996 Sb. , hostujícím evropským advokátem je evropský advokát, který poskytuje právní služby na území České republiky dočasně nebo příležitostně.


Podle § 35l odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb. je usazeným evropským advokátem evropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeného Komorou.


Podle § 35l odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. je usazený evropský advokát oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky soustavně.


Podle § 35p odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., poskytuje-li evropský advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je evropský advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny, (dále jen konzultant ); konzultantem může evropský advokát ustanovit i zmocněnce pro doručování podle § 35j odst. 2.


Podle § 35p odst. 2 evropský advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla konzultanta při prvním úkonu, který vůči němu učiní; dokud evropský advokát tuto povinnost nesplní, není oprávněn právní služby nadále poskytovat.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Úprava v zákoně č. 85/1996 Sb. předpokládá, že evropský advokát, který chce poskytovat právní služby v dovolacím řízení, zná podmínky, za nichž tak může činit (srov. je povinen oznámit při prvním úkonu, který činí ). Ve vztahu k němu nepřichází poučovací povinnost v úvahu. Ve vztahu k dovolateli byla poučovací povinnost splněna; soud jej poučil za stavu, kdy dovolatel žádného advokáta neměl, a soud nemohl předpokládat, že dovolatel odstraní nedostatek povinného zastoupení nedostačujícím způsobem (volbou hostujícího advokáta, který nesplnil podmínky pro zastupování v dovolacím řízení). Opětovnou poučovací povinnost soudu vůči dovolateli občanský soudní řád již nepředpokládá.


Zvolením si evropského advokáta, který neustanovil jako svého konzultanta v otázkách procesního práva advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a neoznámil sídlo konzultanta při prvním úkonu, dovolatel splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. navzdory opatření soudu nedoložil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu