20 Cdo 172/2005
Datum rozhodnutí: 22.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 172/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M., spol. s r. o., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. K., zastoupenému advokátem, pro 4.955.864,70 Kč s příslušenstvím prodejem nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 35 E 96/2001, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2004, č.j. 54 Co 217/2004-109, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Oprávněná je povinna zaplatit povinnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.575,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým městský soud změnil usnesení ze dne 2. 7. 2001, č.j. 35 E 96/2001-23, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil k vymožení pohledávky 4.955.864,70 Kč s 19 % s úroky od 10. 8. 1996 do zaplacení a nákladů nalézacího řízení výkon rozhodnutí prodejem specifikovaných nemovitostí, tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl.

Podáním ze dne 9. 5. 2005 vzala oprávněná své dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Povinný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení; výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1, § 12 odst. 1 písm. a/, bod 1., § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 7.500,- Kč. Součástí nákladů povinného je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nebude-li povinnost určená tímto usnesením splněna dobrovolně, lze ji vymáhat exekučně (§ 251 o.s.ř.).

V Brně dne 22. června 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu