20 Cdo 1716/2004
Datum rozhodnutí: 26.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 1716/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné I. K. V., spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti povinné J. V., o nařízení exekuce, pro 78.203,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 25 Nc 11071/2002, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.4.2003, č.j. 58 Co 155/2003-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci a jejím provedením pověřil navrženého soudního exekutora.

Povinná podala proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání. Vzhledem k tomu, že nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením, doručeným (§ 46 odst. 2 o.s.ř.) 15.9.2003 (a posléze 14.5.2004 a 12.7.2004) vyzval, aby si ve lhůtě 20 (resp. 15) dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné (jím sepsané) dovolání; dovolatelku současně poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka na tuto výzvu neodpověděla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění této podmínky řízení dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, § 150 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu