20 Cdo 171/2007
Datum rozhodnutí: 06.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 171/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému Z. Ch., pro 61 862,- Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 15 Nc 3661/2004, o dovolání Mgr. K. K., soudního exekutora, zastoupeného advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2006, č. j. 56 Co 469/2006-30, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze dne 2. 12. 2005, č. j. 15 Nc 3661/2004-13 (jímž okresní soud zastavil exekuci a oprávněnému uložil povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce), tak, že oprávněný není povinen zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl Mgr. K. K., soudní exekutor, dovoláním.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).


Nejvyšší soud proto dovolání soudního exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě dovolatele, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 6. června 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu