20 Cdo 1703/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1703/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. O2 C. R., a.s., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. K., pro 5.094,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 Nc 10542/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2007, č. j. 9 Co 409/2006-33, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 14. 10. 2005, č. j. 51 Nc 10542/2005-4, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 19. 4. 2004, č. j., k vymožení pohledávky ve výši 5.094,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. I. N., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


V reakci na usnesení ze dne 26. 4. 2007, č. j. 51 Nc 10542/2005-38, jímž jej soud prvního stupně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, požádal dovolatel o osvobození od soudních a exekučních poplatků . Usnesením ze dne 9. 6. 2008, č. j. 51 Nc 10542/2005-70, soud prvního stupně přiznal povinnému osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu. Usnesením ze dne 9. 6. 2008, č. j. 51 Nc 10542/2005-71, pak soud prvního stupně dovolatele opětovně vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích nevyhoví-li výzvě, jakož i o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.). Na tuto výzvu, která mu byla doručena 23. 6. 2008, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu