20 Cdo 17/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 17/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných nezletilého a) J. P., a nezletilého b) Lukáše Plosze, zastoupených matkou T. P., proti povinnému J. P., pro výživné srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 14 E 1006/2003, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 16. 12. 2003, č.j. 14 E 1006/2003-3, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 2. 2004, č.j. 22 Co 244/2004-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedená rozhodnutí, a to usnesení okresního soudu, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí (rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 27. 9. 2002, č.j. 7 Nc 633/2001-48), a usnesení krajského soudu, jímž bylo usnesení okresního soudu potvrzeno.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 21. 7. 2004, č.j. 14 E 1006/2003-38, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň byl poučen o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 25. 8. 2004, dovolatel pouze sdělil, že důvod dovolání udal jasný a zřetelný a na dovolání trvá. Plnou moc advokáta ani advokátem sepsané dovolání nepředložil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu