20 Cdo 1685/2003
Datum rozhodnutí: 25.03.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1685/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného L. České republiky, státního podniku, zastoupeného advokátem, proti povinnému JUDr. F. V., srážkami ze mzdy pro částku 2.661,- Kč, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 2 E 543/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2002, č. j. 30 Co 149/2002-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 5. 9. 2001, č. j. 2 E 543/2001-7 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), podal povinný dovolání.

Protože spis neobsahoval doklad o dovolatelově právnickém vzdělání a nevyplývalo z něj ani, že by dovolatel byl zastoupen advokátem, soud jej usnesením z 25. září 2003, doručeným mu 8. října téhož roku, vyzval, aby takový doklad předložil, případně aby si pro dovolací řízení advokáta zvolil a své zastoupení osvědčil jemu udělenou procesní plnou mocí, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek ve stanovené 20-ti denní lhůtě neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. března 2004

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu