20 Cdo 1682/2006
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1682/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Z. , spol. s r. o., proti povinné M. Š., pro 39.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. E 1298/99, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2005, č.j. 27 Co 517/2005-45, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 10. 1999, č.j. E 1298/99-10, jímž Okresní soud Praha - západ nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 2. 10. 1997, č.j. 5 C 490/97-5, k uspokojení pohledávky 39.000,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.


Podle části dvanácté, hlavy I., bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000, dále jen o.s.ř. ). O takový případ v souzené věci jde, jelikož odvolací soud ač rozhodoval po 1. 1. 2001 odvolání proti usnesení soudu prvního stupně vydanému dne 26. 10. 1999 projednal a rozhodl o něm podle dosavadních právních předpisů (srov. část dvanáctou, hlavu I., bod 15. zákona č. 30/2000 Sb.).


Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2, větu druhou, o.s.ř.).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 23. 2. 2006, č.j. E 1298/99-49, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, anebo doložila své právnické vzdělání; současně ji poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).


Výzvě, která jí byla doručena 9. 3. 2006, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c o.s.ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 146 odst. 2, věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu