20 Cdo 1679/2001
Datum rozhodnutí: 12.06.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1679/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné S., spol. s r. o., proti povinné Kateřině K. R., pro 106.187, 50 Kč s příslušenstvím srážkami ze mzdy povinné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 2 E 936/2000, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2001, č.j. 23 Co 52/2001-17, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, kterým Městský soud v Praze odmítl jako opožděné odvolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 8. 11. 2000, č.j. 2 E 936/2000-5, jímž byl nařízen výkon rozsudku téhož soudu ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. 13 C 379/99-32, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 106.187, 50 Kč s příslušenstvím, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 17. 393 Kč a pro náklady exekuce ve výši 5. 699 Kč.

Podáním ze dne 21. 6. 2001, došlým soudu prvního stupně 22. 6. 2001, vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000, dále jen o.s.ř. ). O takový případ v dané věci jde, jelikož odvolací soud - ač rozhodoval po 1. 1. 2001 - odvolání proti usnesení soudu prvního stupně vydanému dne 8. 11. 2000 projednal a rozhodl o něm podle dosavadních právních předpisů (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 15. zákona č. 30/2000 Sb.).

Nejvyšší soud v důsledku dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o.s.ř. (aplikace § 146 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nepřichází - oproti očekávání dovolatelky - v úvahu, neboť důvodnost podání dovolání, které vzala zpět, nelze vztahovat k usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 4. 6. 2001, č.j. 2 E 936/2000-27, jímž byl výkon rozhodnutí zastaven).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. června 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu