20 Cdo 167/2010
Datum rozhodnutí: 17.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 20 Cdo 167/2010-70

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněného JUDr. V. C. , advokátem , proti povinné L. T. , pro 3.650,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 Nc 677/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 27.8.2009, č.j. 15 Co 391/2009-38, takto:


Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud podle § 107a o. s. ř. připustil, aby do řízení na místo původní oprávněné GE Money Multiservis, a.s., se sídlem v Praze 4 Michli, Vyskočilova 1422/1a, vstoupil JUDr. V. C., advokát, podala povinná posuzováno podle obsahu jejího podání, směřujícího proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání. Toto podání (byť nesprávně označené jako odvolání ) odůvodnila tím, že v napadeném rozhodnutí se uvádí, že sice částku 3.650,- Kč zaplatila dne 27. 5. 2009, ale až po podání návrhu oprávněné na nařízení exekuce ze dne 16. 5. 2009, v důsledku čehož má oprávněná nárok na náklady tohoto exekučního řízení. Povinná dále připomíná, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, ve kterém je nařízena exekuce a tím spojené náklady, bylo vystaveno dne 1. června 2009, tedy již po zaplacení uvedené částky 27. 5. 2009.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1.7.2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1.7.2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1.7.2009. Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 236 odst. 2 o. s. ř. dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

Vzhledem k tomu, že dovolání povinné směřovalo právě a jen proti odůvodnění napadeného usnesení odvolacího soudu, Nejvyšší soud je, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.), bez nařízení jednání ve věci (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2010
JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r. předseda senátu