20 Cdo 1656/2011
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
20 Cdo 1656/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné M. Ž. , zastoupené JUDr. Oldřichem Godyckim, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové nám. 48, proti povinnému J. S. , pro 25.200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 14 Nc 3813/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. července 2010, č. j. 11 Co 368/2010 - 34, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Lounech usnesením ze dne 11. 2. 2010, č. j. 14 Nc 3813/2009 - 24, nařídil podle pravomocného a vykonatelného usnesení téhož soudu ze dne 13. 10. 2008, č. j. 5 C 56/2008 - 19, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 25.200,- Kč s úroky z prodlení ve výroku tohoto usnesení specifikovanými, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 15.873,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 20. 7. 2010, č. j. 11 Co 368/2010 - 34, podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), odvolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně odmítl.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. července 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a stejně ani proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 44 odst. 10 exekučního řádu odmítnuto odvolání, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu