20 Cdo 1655/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.201220 Cdo 1655/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné PPF B2 B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným , zahraniční společnosti zapsané v příslušné evidenci pod č. 34186049, se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, proti povinné D. L. , za účasti manžela povinné P. L. , pro 17.380,80 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 27 EXE 2896/2012, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č. j. 61 Co 450/2012-38, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. odvolání povinné proti usnesení ze dne 23. srpna 2012, č. j. 27 EXE 2896/2012-22, kterým okresní soud nařídil exekuci na majetek povinné a jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Karla Urbana. Rozhodnutí odvolacího soudu, ač řádně poučeni o jeho nepřípustnosti, napadli povinná a její manžel dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. července 2009 do 31. prosince 2012 (viz. článek II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. července 2009. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. červenci 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení již ve znění účinném od 1. července 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. července 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce). Jestliže tedy v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinné 27. září 2012, dovolání povinné proti tomuto rozhodnutí není přípustné.

Dovolání podal současně i manžel povinné. Z povahy dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku však plyne, že oprávnění je podat svědčí jen účastníku řízení, kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno a kterému byla tímto rozhodnutím způsobena na jeho právech určitá újma, již lze odstranit zrušením napadeného rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12/2000 pod č. 138). Takovou osobou manžel povinné v projednávané věci není, není tedy ani oprávněn k podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. Nejvyšší soud tudíž dovolání povinné a jejího manžela - aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) a aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení - podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. b), c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu