20 Cdo 1651/2000
Datum rozhodnutí: 31.08.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1651/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. z. u. v P., Školního lesního podniku v K. n. Č. l., proti povinným 1) J. B., a 2) N. B., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. E 2336/98, o dovolání prvního povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. srpna 1999, č.j. 22 Co 441/99-30, ve znění opravného usnesení ze dne 10. listopadu 1999, č.j. 22 Co 441/99-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

První povinný podal včas dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu (ve znění opravného usnesení), jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení ze dne 19. dubna 1999, č.j. E 2336/98-14, kterým Okresní soud v Kolíně nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 8. ledna 1998, č.j. 4 C 134/95-51, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 28. dubna 1998, č.j. 22 Co 144/98-74, výkon rozhodnutí vyklizením specifikovaného bytu.

Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 8. prosince 1999, č.j. E 2336/98-40, doručeným dne 10. prosince 1999 (srov. doručenku č.l. 41 p.v.), vyzval (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení do patnácti dnů odstranil (tím, že předloží plnou moc advokáta).

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř."), musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být i dovolání sepsáno advokátem (srov. § 241 odst. 2, větu druhou, o.s.ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl řádně vyzván a o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4, věty první, o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2000

JUDr. Vladimír K u r k a , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová