20 Cdo 1642/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1642/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného s. K., zastoupeného advokátem, proti povinnému S. Z., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 2 Nc 659/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2007, č. j. 12 Co 637/2006-61, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 6. 2005, č. j. 2 Nc 659/2005-9, jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 4. 2. 2004, sp. zn. 5 C 847/2002, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 19 Co 351/2004, k vymožení povinnosti vyklidit byt nacházející se v přízemí domu v K., pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.100,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. K. B., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 21. 4. 2008, č. j. 2 Nc 659/2005-96, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která mu byla doručena 2. 5. 2009, dovolatel nevyhověl.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu