20 Cdo 1638/2000
Datum rozhodnutí: 30.11.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1638/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného T. s. m. Ch., proti povinnému J. P., provedením prací a výkonů, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. E 352/96, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 1997, č.j. 20 Co 489/96 - 17, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním datovaným 18. března 1998 (č.l. 28) podal povinný dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové. Z tam uplatněných námitek však nebylo patrno, pro který z dovolacích důvodů je vlastně dovolání podáno.

Nejvyšší soud pak usnesením ze dne 14. srpna 2000, č.j. 20 Cdo 1638/2000-58, doručeným zástupci dovolatele 17. srpna 2000, dovolatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení odstranil vady dovolání tak, že uvede, pro který z dovolacích důvodů vypočtených v ustanovení § 241 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen "o. s. ř.") dovolání podává, a pro případ, že uplatňuje současně více dovolacích důvodů, nechť rovněž uvede, kterým z tvrzení obsažených v dovolání ten který dovolací důvod podřazuje. Poučil jej rovněž, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty první, o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá. Dle odstavce 3 téhož ustanovení pak lze dovolání podat jen z toho důvodu, že v řízení došlo k vadám uvedeným v § 237 o. s. ř. (písmeno a/), řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (písmeno b/), rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování (písmeno c/), nebo že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (písmeno d/).

Uplatnění dovolacího důvodu přitom předpokládá, že dovolatel jednotlivá tvrzení slovně nebo odkazem na příslušné ustanovení občanského soudního řádu podřadí některému z dovolacích důvodů taxativně vypočtených v § 241 odst. 3 o. s. ř. (tak, aby z obsahového hlediska nebylo pochyb o tom, o jaký dovolací důvod jde). Uplatňuje-li dovolatel současně více dovolacích důvodů, lze mít dovolání za projednatelné zásadně jen tehdy, uvede-li, kterému z dovolacích důvodů ta která z dovolacích tvrzení podřazuje.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř., jež je v dovolacím řízení použitelné ve shodě s ustanovením § 243c o. s. ř., předseda senátu vyzve účastníky, aby nesprávné nebo neúplné podání bylo opraveno nebo doplněno. Poučuje účastníky také, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle odstavce 2 není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení zastaví. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Dovolatel vady dovolání neodstranil, ač byl o procesních následcích, jež z jeho nečinnosti plynou, řádně poučen. Rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.), a to právě těch, jež jsou vyjmenovány v § 241 odst. 3. Jelikož z dovolání tyto důvody patrny nejsou, nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 43 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. listopadu 2000

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová