20 Cdo 1635/2006
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1635/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Ministerstva vnitra, proti povinnému V. H., pro 15.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. E 940/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2005, č.j. 19 Co 279/2005-36, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil (ve věci samé) usnesení ze dne 21. 6. 2004, č.j. E 940/2004-6, jímž Okresní soud v Berouně nařídil podle usnesení Policie České republiky, správy středočeského kraje ze dne 16. 7. 2002, č.j. ČTS: PSC-39/OOK-2002, ve spojení s usnesením Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 9. 8. 2002, č.j. KZv 57/2002, k vydobytí pohledávky 15.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na niž má povinný nárok u plátce (Č.K.D. N. E., a.s.).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 16. 5. 2006, č.j. E 940/2004-67, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a poučil ho o následcích neuposlechnutí výzvy.


Na výzvu, která mu byla doručena 22. 5. 2006, dovolatel reagoval podáním ze dne 25. 5. 2006, z něhož se podává, že požadavku soudu nemíní vyhovět.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. dubna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu