20 Cdo 163/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 163/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné A. M. Č. r., a. s., zastoupené advokátem, proti povinné V. M., pro 15 600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 9E 17/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20. 7. 2007, č. j. 40 Co 902/2007-31, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Oprávněná nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení, jímž Okresní soud v Jeseníku nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Bc. M. K., Ph.D. k vydobytí pohledávky oprávněné, úroků z prodlení, smluvní pokuty, nákladů předcházejícího řízení a nákladů výkonu rozhodnutí, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinné v k. ú. M. Povinné bylo uloženo zaplatit oprávněné náklady odvolacího řízení.


Je-li dovolatelem - jako v projednávaném případě - fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "o. s. ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 10. 10. 2008, č. j. 9E 17/2007-72, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně jí poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení neodstranila. Žádost o ustanovení právního zástupce přitom byla soudem prvního stupně usnesením ze dne 11. 3. 2008, č. j. 9 E 17/2007-60, ve znění potvrzujícího usnesení odvolacího soudu (čl. 67 spisu), zamítnuta.


Jelikož povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že oprávněná nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu