20 Cdo 1628/2012
Datum rozhodnutí: 28.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1628/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněných nezletilých a) M. S., b) N. S. a c) A. S. , všech zastoupených matkou L. S., zastoupenou obecným zmocněncem JUDr. M. O., proti povinnému J. S. , pro výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 Nc 2114/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2011, č. j. 53 Co 367/2011 - 104, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 2. 3. 2011, č. j. 73 Nc 2114/2009 - 82, nařídil podle § 44 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 10. 2009, exekuci pravomocného a vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 28. 11. 2007, sp. zn. 25 Nc 566/2007, k uspokojení specifikovaných pohledávek oprávněných na výživném v celkové výši 54.000,- Kč, pro náklady oprávněných a náklady této exekuce, jež budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce; provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Jana Grosama, Exekutorský úřad Praha 6.

Městský soud v Praze k odvolání povinného usnesením ze dne 19. 9. 2011, č. j. 53 Co 367/2011 - 104, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 19. září 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. června 2012
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu