20 Cdo 1628/2011
Datum rozhodnutí: 01.07.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 1628/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci podání povinného J. D. , proti oprávněnému Městskému úřadu Hranice, se sídlem v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, o odklad daňové exekuce, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 40 Nc 499/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29. 4. 2010, č. j. 69 Co 111/2010-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 22. 1. 2010, č. j. 40 Nc 499/2009-26, kterým okresní soud zastavil řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. a věc postoupil Městskému úřadu Hranice, finančnímu odboru s tím, že v řízení nelze pokračovat pro nedostatek podmínky řízení, daný nedostatkem pravomoci soudu rozhodovat o odkladu provedení daňové exekuce, nařízené exekučním příkazem Městského úřadu Hranice, finančního odboru.

Oprávněný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Poté, co soud usnesením ze dne 1. 10. 2010, č. j. 40 Nc 499/2009-62, neustanovil dovolateli advokáta pro dovolací řízení (rozhodnutí nabylo právní moci 31. 1. 2011), vyzval jej usnesením ze dne 11. 2. 2011, č. j. 40 Nc 499/2009-76, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno 16. 2. 2011, ani poté však vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větou první o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. července 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu